Bosna i Hercegovina i Europska Unija

Članstvo u Europskoj uniji je strateški cilj Bosne i Hercegovine. S ciljem ubrzavanja procesa eurointegracija Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici  održanoj 29.01.2015. usvojilo Izjavu o opredjeljenosti BiH za reforme koje vode  BiH ka Europskoj uniji.

Tu izjavu su potpisali i predsjednici 14 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini  dajući svoju suglasnost i obvezujući se na provođenje reformi koje će omogućiti da se Bosna i Hercegovina pripremi za buduće članstvo u EU kao suverena država koja ispunjava uvjete i obveze za članstvo u EU.

Usvajanjem ove Izjave i Reformske agende na svim razinama vlasti Bosna i Hercegovina je prema Izvješću Europske komisije o BiH za 2015. od izbora u oktobru/listopadu 2014.  postigla određeni napredak u ispunjavanju uvjeta na putu ka Europskoj uniji.

Ključni datumi na putu Bosne i Hercegovine ka EU:
20.09.2016:Vijeće za opšte poslove EU prihvatilo aplikaciju BiH za članstvo u EU i dat nalog Europskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH
15.02.2016:BiH podnjela aplikaciju za prijem u EU
01.06.2015:Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH stupio na snagu
15.12.2010:Bezvizni režim uveden za sve građane BiH nosioce biometrijskih pasoša
31.07.2008:BiH i EK potpisale Finansijski sporazum o državnom programu za Instrument predpristupne pomoći (IPA) za 2007. godinu
01.07.2008:Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima stupa na snagu
16.07.2008:Evropska komisija i BiH potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima
05.07.2008:Evropska komisija prezentovala Mapu puta kojom se postavljaju referentne vrijednosti za ukidanje viznog režima
26.05.2008:Pokrenut dijalog o ukidanju viznog režima
20.02.2008:Bosna i Hercegovina potpisala Okvirni sporazum o IPA fondovima
18.02.2008:Vijeće usvojilo novo Evropsko partnerstvo
01.01.2008:Sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji stupaju na snagu
04.12.2007:Nakon procjene komesara za proširenje Olli Rehna da između političkih vođa u BiH postoji dovoljna mjera usaglašenosti po pitanju reformi, u Sarajevu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom
12/2006:Tehnički pregovori o SSP-u između EU i BiH uspješno okončani, ali Sporazum ne može biti parafiran i formalno zaključen usljed nedostatka napretka u ključnim reformama
11/2005:Pregovori o SSP-u između EU i BiH su službeno pokrenuti
10/2005:EK procjenjuje da je BiH ostvarila zadovoljavajući napredak u provođenju reformi iz Studije izvodivosti i preporučuje otpočinjanje pregovora o SSP-u
07/2004:EU usvaja prvo Evropsko partnerstvo za BiH (izmjenjeno 2006.)
11/2003:EK izrađuje Studiju izvodivosti kojom procjenjuje kapacitet BiH da provede eventualni budući SSP. Studija zaključuje da se sa pregovorima treba početi kada BiH ostvari napredak po pitanju šesnaest ključnih prioriteta
06/2003: Samit u Solunu; PSP je potvrđen kao politika EU prema zapadnom Balkanu. Potvrđena je EU perspektiva za zemlje tog područja
2001: Prva godina novog CARDS programa, posebno dizajniranog za potrebe zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja
11/2000:Samit u Zagrebu; EU i zemlje zapadnog Balkana (uključujući BiH) službeno usvajaju PSP
06/2000:Evropsko vijeće izjavljuje da su sve zemlje Stabilizacije i pridruživanja “potencijalni kandidati” za članstvo u EU
05/1999:EU predlaže novi Proces stabilizacije i pridruživanja za pet zemalja Jugoistočne Evrope, uključujući BiH
06/1998:Uspostavlja se Konsultativna radna grupa EU-BiH
1997: Regionalni pristup: EU uspostavlja političke i ekonomske uslove za razvijanje bilaterlanih odnosa