Obavijesti

INFORMACIJE O DODATNIM USLOVIMA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU

By 28. June 2021 No Comments

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu (“Službeni glasnik BiH”, br. 57/20), Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izmjeni i dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu (“Službeni glasnik BiH”, br. 58/20), te Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu (“Službeni glasnik BiH”, br. 36/21) propisani su dodatni uslovi za ulazak stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu. 

U skladu sa navedenim Odlukama, stranac koji ispunjava uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ukoliko na graničnom prelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza: 

a) negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ukoliko dolazi iz zemalja Evrope, a ukoliko dolazi iz drugih zemalja koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine, 

b) potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu vakcine protiv COVID-19 ili je vakcinisana jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi, 

c) potvrdu izdatu od ljekara da je prebolio bolest COVID – 19 u proteklom periodu od 14. do 180. dana od dana dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine.

Bez predočenja negativnog testa na virus SARS-COV-2 ili neke od navedenih potvrda, u Bosnu i Hercegovinu mogu ući:

a) državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,

b) posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,

c) vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom saobraćaju uz uslov da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje duže od 12 sati,

d) posada teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,

e) diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri vršenju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš,

f) službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu hitan i neodložan,

g) pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog, ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnici Štaba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

h) čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

i) stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine, 

j) maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

k) djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja ako isti posjeduju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenog testa na virus SARS-CoV-2, odnosno potvrdu o vakcinisanju ili potvrdu da je prebolio bolest COVID-19. 

l) stranci sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini, ukoliko se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu nakon izlaska i boravka samo u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i/ ili Republici Srbiji, pod uslovom da ukupan boravak u ovim državama nije trajao duže od 48 sati od napuštanja teritorije Bosne i Hercegovine, što se dokazuje otiskom izlaznog, odnosno ulaznog štambilja u putnoj ispravi stranca, 

m) stranci državljani Republike Turske koji svakodnevno prelaze granicu Bosne i Hercegovine radi izvođenja radova na izgradnji mosta Rača u okviru realizacije projekta autocesta/brza cesta Sarajevo – Beograd – Sarajevo. Za omogućavanje nesmetanog prelaska granice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine dostavit će Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine ovjerenu listu državljana Republike Turske koji su angažovani kao izvođači radova na izgradnji mosta Rača u okviru navedenog projekta sa imenima, prezimenima i brojem putne isprave sa kojom prelaze granicu Bosne i Hercegovine i potvrdu da se projekat realizuje na bazi potpisanog Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta autocesta/ brza cesta Sarajevo – Beograd – Sarajevo (“Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, broj 13/20).

Stranci koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu su obavezni da se pridržavaju i da poštuju sva uputstva i naredbe nadležnih organa Bosne i Hercegovine, epidemioloških i zdravstvenih službi.