Aktuelnosti

STRUČNJACIMA U ISELJENIŠTVU IZ BOSNE I HERCEGOVINE, POZIV ZA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI NA PRENOSU ZNANJA IZ ISELJENIŠTVA U BiH

By 7. February 2018 No Comments

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, zaduženo je za provođenje dokumenta ‘’Politika o saradnji sa iseljeništvom’ . Ovim dokumentom je predviđeno „Mobiliziranje ljudskih potencijala, znanja i vještina iseljeništva“, koje će biti realizovano, između ostalog, i kroz uspostavu mehanizma za prenos znanja iz iseljeništva u BiH, s ciljem većeg doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine.

Dio aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini realizuje se u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj” (D4D). ”Dijaspora za razvoj” je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini.

U okviru ovog projekta predviđen je prenos znanja kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka iz iseljeništva od 2018. do 2020. godine, s ciljem doprinosa realizaciji aktivnosti utvrđenih u Politici o saradnji sa iseljeništvom.

Stručnjaci će biti angažovani u institucijama na svim nivoima vlasti u BiH i javnim ustanovama, a na osnovu iskazanih potreba.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poziva stručnjake u iseljeništvu koji putem prenosa svog znanja i iskustva žele pomoći razvoju BiH Michigan region phone , da popune prijavni obrazac i dostave ga Ministarstvu za ljudska prvava i izbjeglice BiH na e-mail adresu iseljenistvo@mhrr.gov.ba

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sektor za iseljenistvo putem e-maila: iseljenistvo@mhrr.gov.ba  ili telefona broj 0038 7 33 703 972.

Poziv stručnjacima u iseljeništvu i prijavni obrazac možete preuzeti sa linka:

http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/aktuelnosti/default.aspx?id=7926&langTag=bs-BA